Gubała Marcin, Ustalanie terenu uczelni - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/5/87-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustalanie terenu uczelni - zagadnienia wybrane

Słowa kluczowe: teren uczelni, rektor, uczelnia, samorząd terytorialny

1.Wstęp

Artykuł jest poświęcony omówieniu wybranych zagadnień prawnych odnoszących się do ustalania terenu uczelni przez rektora, stosownie do uregulowań zawartych w art. 50 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce . Tematykę tę uważam za istotną z kilku względów. Po pierwsze, zagadnienie ustalania terenu uczelni wiąże się ściśle z kwestami porządku i bezpieczeństwa na uczelni, czyli materiami kluczowymi z punktu widzenia zapewnienia niezakłóconego i właściwego funkcjonowania uczelni i ich wspólnot. Po drugie, rozwiązania prawne dotyczące ustalania terenu uczelni charakteryzują się dużym stopniem ogólności, co sprawia, że zasadne jawi się podjęcie próby wyjaśnienia niektórych pojęć i mechanizmów prawnych w drodze dociekań doktrynalnych. Może to przybliżyć do ustaleń dotyczących treści czynności wykonywanych na gruncie omawianych przepisów i stanowiących w konsekwencji wskazówkę w zakresie stosowania tych regulacji. Po...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX