Gredka-Ligarska Iwona, Uregulowanie własności narodowego dobra kultury, zwróconego na terytorium RP, w ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/8/103-121
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uregulowanie własności narodowego dobra kultury, zwróconego na terytorium RP, w ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury

1. Wprowadzenie. Obowiązująca od 20.06.2017 r. ustawa z 25.05.2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (dalej: u.r.n.d.k.) implementowała do systemu prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z 15.05.2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (dalej: dyrektywa 2014/60/UE), która zastąpiła wcześniejszą dyrektywę Rady 93/7/EWG z 15.03.1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (dalej: dyrektywa 93/7/EWG). Najważniejszy cel, transpozycja dyrektywy 2014/60/UE, został zatem osiągnięty. Jednocześnie w ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury prawodawca polski zdecydował się nie tylko na wprowadzenie przepisów odzwierciedlających nowe rozwiązania prawne zawarte w dyrektywie2014/60/UE, ale również na usunięcie luk istniejących w polskim prawie, a polegających na braku ogólnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX