Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/3/59-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uprawnienia uczelni oraz innych jednostek tworzących system szkolnictwa wyższego wynikające z art. 15a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Wprowadziła ona zmianę w art. 15a , traktującym dotychczas jedynie o tzw. przywileju publikacyjnym uczelni wyższej względem prac dyplomowych swoich studentów. Artykuł 15a pr. aut. poszerzono o wiele nowych uprawnień na rzecz uczelni oraz innych podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego, pewne uprawnienia przyznano także ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. Analiza zapisów noweli ustawy budzi wątpliwości. Wyjaśnienia wymaga okoliczność, z jakich prac i w jakim zakresie korzystać mogą uczelnie i inne podmioty po nowelizacji ustawy? Doprecyzowaniu powinny także de lege ferenda podlegać zapisy dotychczasowej licencji wyrażonej w art. 15a ust. 1 pr. aut. (przywilej publikacyjny uczelni). W dobie komercjalizacji osiągnięć naukowych na uczelniach przywilej publikacyjny, o którym mowa w tym przepisie, może stać się źródłem dochodów z tytułu jego rozpowszechnienia, tak dla uczelni, jak i dla studenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?