Upoważnienie do wydania rozporządzenia – model konstytucyjny i jego interpretacje - OpenLEX

Spryszak Kamil, Upoważnienie do wydania rozporządzenia – model konstytucyjny i jego interpretacje

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/10/47-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Upoważnienie do wydania rozporządzenia – model konstytucyjny i jego interpretacje

Słowa kluczowe: upoważnienie ustawowe, rozporządzenie, Konstytucja RP

1.Uwagi wprowadzające

Upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego określane bywa mianem „pomostu” między przepisami ustawowymi a przepisami stanowionymi w formie aktów podstawowych. Otwiera ono bowiem drogę do stanowienia przepisów prawnych przez inne organy niż parlament. Od tego więc, w jaki sposób ustawodawca korzysta z upoważnienia ustawowego, zależą nie tylko rozmiary pozaparlamentarnej działalności prawotwórczej, ale również jakość całego systemu prawa . Zagadnienie to w polskich warunkach ustrojowych jest tym ważniejsze, że ustawy mają w dużej części charakter ramowy, a czasem wręcz ogólnikowy, ustanawiając nie tyle konkretne reguły zachowania adresatów, co raczej liczne i najczęściej blankietowe upoważnienia dla organów administracyjnych do „wydania przepisów o wątpliwie wykonawczym charakterze” . Uwzględnić należy, że dla systemu źródeł prawa w danej dziedzinie zasadnicze znaczenie ma stosunek ustawy do aktów wykonawczych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX