Artykuły
Opublikowano: PS 2019/3/45-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Unijna dyrektywa o prawie dostępu do obrońcy – zadanie dla ustawodawcy, wyzwanie dla sądów

Słowa kluczowe: obrońca, prawo do obrony, podejrzany, oskarżony, środek naprawczy

1.Wprowadzenie

W listopadzie 2016 r. upłynął termin wyznaczony na implementację dyrektywy 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata . Mimo iż w kwietniu 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego , istnieją poważne wątpliwości, czy dyrektywa została rzeczywiście implementowana do polskiego porządku prawnego. Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych rozbieżności między prawem polskim a wymogami płynącymi z norm zawartych w dyrektywie oraz głównych problemów związanych z praktyką dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym w Polsce. Ma to istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że ewentualny brak transpozycji dyrektywy będzie stanowić wyzwanie dla organów prowadzących postępowanie karne, w szczególności dla sądów, na które dyrektywa nakłada szczególne obowiązki dotyczące m.in. oceny dowodów w sytuacji, w której doszło do naruszenia prawa do obrońcy.

Przyjęcie dyrektywy o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?