Pochopień-Belka Sabina, Umowna modyfikacja ram temporalnych obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/9/82-91
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowna modyfikacja ram temporalnych obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa, były pracownik, umowa nienazwana, umowa prawa cywilnego, umowa prawa pracy

1.Wprowadzenie

Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w brzmieniu sprzed nowelizacji, która weszła w życie 4.09.2018 r. , stanowił, że czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Zgodnie z ustępem drugim cytowanego przepisu wskazaną regulację należało stosować także do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Podkreślenia wymaga okoliczność, że analizowany przepis w aktualnym brzmieniu nie zawiera już normy kształtującej w sposób swoisty sytuację osób, które świadczyły na rzecz przedsiębiorcy pracę. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy