Konecki Janusz, Umieszczanie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/10/35-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umieszczanie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia

1.Uwagi wstępne

Imigracja cudzoziemców na teren Wspólnot Europejskich spowodowała konieczność uregulowania w prawie polskim sytuacji cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają: ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (dalej: ustawa o cudzoziemcach) oraz ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa o udzielaniu ochrony).

Ustawy te regulują m.in. kwestie związane z umieszczaniem cudzoziemca w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia, przedłużaniem tego pobytu oraz zwalnianiem z pobytu w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia. Znaczenie przepisów odnoszących się do trybu postępowania w przedmiocie umieszczania cudzoziemca w ośrodku strzeżonym lub ośrodku w celu wydalenia wynika przede wszystkim z faktu, iż takie orzeczenie powoduje pozbawienie wolności cudzoziemca.

Przedmiotem dalszych rozważań będą jedynie kwestie związane z procedurą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX