Artykuły
Opublikowano: FK 2010/4/66-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umarzanie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W sferze stosunków cywilnoprawnych nie występują przepisy określające szczegółowy tryb udzielania ulg w zapłacie należności. Zastosowanie mają tu bowiem ogólne regulacje prawa cywilnego, dotyczące składania oświadczeń woli i stosunków zobowiązaniowych. Istnienie w ustawie o finansach publicznych przepisów wyznaczających katalog przesłanek wymaganych dla zastosowania ulgi wobec dłużnika należności cywilnoprawnej, stanowiącej potencjalny dochód budżetu, ma zapobiegać bezpodstawnemu rezygnowaniu z kwot dochodów budżetowych. A zatem każdą należność cywilnoprawną (zaległość) można umorzyć lub rozłożyć na raty jej płatność. Ograniczenie tego prawa musiałoby zostać ustanowione w formie wyraźnego przepisu ustawowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?