Buczkowski Przemysław, Ugoda w prawie cywilnym materialnym i procesowym - wady i zalety

Artykuły
Opublikowano: PPH 2010/5/39-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ugoda w prawie cywilnym materialnym i procesowym - wady i zalety

Obecnie najczęściej stosowanym sposobem załatwiania sporów o charakterze cywilnoprawnym jest skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny. Polubowne, ugodowe rozwiązanie powstałych konfliktów ciągle jeszcze nie cieszy się zbytnią popularnością, a nakłanianie do ugody przez przewodniczącego w toczącym się postępowaniu sądowym nierzadko ogranicza się do postawienia stronom pytania, czy widzą możliwość zażegnania sporu. Zawieranie w toku postępowania sądowego ugód jest zapewne częstsze, gdy strony reprezentowane są przez profesjonalnych pełnomocników, którzy w przypadku niepewności co do treści mającego zapaść w sprawie orzeczenia, czy też przez wzgląd na ekonomikę procesową i oszczędność kosztów postępowania sugerują zawarcie ugody i złożenie wniosku o umorzenie postępowania. Warto jednak, w przypadku wystąpienia sporu między stronami stosunku cywilnoprawnego, rozważyć możliwość zawarcia ugody, mając na uwadze dostępność ugód w świetle obowiązującego prawa, ich zalety i wady oraz możliwości egzekucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX