Socha Igor, Ugoda administracyjna a wady oświadczenia woli

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/1/55-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ugoda administracyjna a wady oświadczenia woli

Słowa kluczowe: ugoda administracyjna, wady oświadczenia woli, obowiązek dowodzenia

Ugoda administracyjna niewątpliwie daje stronom postępowania pozostającym w konflikcie interesów szeroką swobodę kształtowania praw i obowiązków w rozpatrywanej sprawie. Wobec braku definicji ugody w ustawie z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego można nawet pokusić się o stwierdzenie, że środek ten daje stronom większe możliwości niż jego cywilnoprawny odpowiednik – o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Wyposażenie konsensu stron w publicznoprawną skuteczność niesie jednak za sobą ryzyko kolizji z zasadami prawdy obiektywnej oraz uwzględniania w toku postępowania interesu społecznego i słusznego interesu stron. Uwaga ta dotyczy w szczególności konsensu osiąganego w warunkach anormalnej sytuacji motywacyjnej którejkolwiek ze stron, tj. takiego stanu psychicznego, którego wystąpienie obarczałoby złożone przez stronę cywilnoprawne oświadczenie woli jedną spośród wad wymienionych w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX