Cieślak Łukasz, Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie w postępowaniu sądowoadministracyjnym po 1 stycznia 2017 r.

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/5/56-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie w postępowaniu sądowoadministracyjnym po 1 stycznia 2017 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie udziału Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kwestia ta wymaga omówienia w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , która w zasadniczej części weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W pierwszej kolejności należy jednak przywołać przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa , która utraciła moc 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy do zadań Prokuratorii Generalnej należało wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym oraz zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi. Z tego zaś należy wyprowadzić wniosek, że ustawodawca do 31 grudnia 2016 r. nie przewidywał co do zasady udziału Prokuratorii Generalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX