Szeroczyńska Małgorzata, Udział niepoczytalnego sprawcy w postępowaniu przygotowawczym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/9/129-145
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział niepoczytalnego sprawcy w postępowaniu przygotowawczym

Streszczenie

Artykuł stawia pytanie, jak powinno się toczyć postępowanie przygotowawcze, w którym przed ogłoszeniem podejrzanemu postanowienia o przedstawieniu zarzutów uzyskano opinię biegłych o jego niepoczytalności w chwili popełnienia czynów i niezdolności do udziału w czynnościach procesowych. W szczególności rozważane jest zagadnienie, czy brak wykonania czynności na etapie postępowania przygotowawczego z takim podejrzanym, pozwala na dalsze procedowanie i skierowanie do sądu wniosku o umorzenie postępowania i orzeczenie środków zabezpieczających, w tym w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Pytanie to, nieznajdujące wprost odpowiedzi w przepisach, nakazuje skonfrontować prawa podejrzanego do obrony i bycia wysłuchanym na etapie postępowania przygotowawczego z celami postępowania o zastosowanie środków zabezpieczających, to jest przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa innym osobom i skutecznego leczenia niepoczytalnego sprawcy. Tekst stanowi próbę znalezienia niełatwej równowagi między tymi wartościami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX