Murzydło Jacek, Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie a brak uiszczenia opłaty za udostępnienie tejże informacji

Artykuły
Opublikowano: FK 2021/2/38-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie a brak uiszczenia opłaty za udostępnienie tejże informacji

Artykuł omawia kwestię dopuszczalności uzależniania przez organy administracji publicznej udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie od uprzedniego uiszczenia opłaty za udostępnienie. Przybliża tym samym obowiązujące przepisy regulujące kwestię pobierania opłat za udostępnianie takiej informacji oraz praktykę organów administracji publicznej w tym zakresie, a także zawiera propozycję działania organów w przypadku udostępniania informacji podlegającej opłacie. Brak przepisów jednoznacznie dopuszczających albo wykluczających możliwość uzależnienia udostępnienia informacji od uiszczenia opłaty skutkuje rozbieżną praktyką organów w omawianej kwestii oraz różnymi stanowiskami prezentowanymi w piśmiennictwie. Autor artykułu stoi na stanowisku, że udostępnienia informacji o środowisku nie powinno się uzależniać od wcześniejszego uiszczenia stosownej opłaty. Tekst zawiera tym samym także postulat de lege ferenda jednoznacznego uregulowania w przepisach obowiązującego prawa przesłanek uzależniania przez organy administracji publicznej udostępnienia informacji o środowisku od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę stosownej opłaty oraz trybu działania tychże organów w przypadku jej nieuiszczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX