Daniluk Dawid, Udokumentowanie nabycia środków pieniężnych jako warunek zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (aspekty konstytucyjnoprawne)

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/12/46-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udokumentowanie nabycia środków pieniężnych jako warunek zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (aspekty konstytucyjnoprawne)

Na mocy art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d. – najbliższa rodzina darczyńcy może zostać zwolniona z podatku. W celu skorzystania ze zwolnienia darowiznę trzeba zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, a w przypadku darowizny środków pieniężnych – udokumentować ją w określony sposób. Na tle obowiązku udokumentowania darowizny pojawiły się jednak spory interpretacyjne. Problematyczną kwestią pozostawało m.in., czy wpłacenie otrzymanych przez obdarowanego pieniędzy na własne konto bankowe spełnia wymogi ustawy. Sądy administracyjne zajmowały różne stanowiska, ale w przeważającej mierze interpretowały przepisy na korzyść podatnika. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie regulacji prawnych wywołujących w tym zakresie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sąd stwierdził, że wpłata na własny rachunek nie spełnia wymogów zwolnienia. Autor poddaje analizie przedstawiony problem w ujęciu konstytucyjnoprawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX