Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego w postępowaniu karnym - OpenLEX

Kudrelek Sławomir, Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego w postępowaniu karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/1/78-91
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego w postępowaniu karnym

1.Charakter prawny tymczasowego zajęcia

Jak słusznie podkreśla S. Brudt: „postępowanie o zabezpieczenie majątkowe nie może cechować przewlekłość; szybkość postępowania z zachowaniem i dopuszczeniem nawet pewnych uproszczeń proceduralnych – to główne przymioty, które środek ten czyniłby realnym i skutecznym” . Powyższe zdanie w pełni uzasadnia sens istnienia instytucji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego.

Po raz pierwszy tymczasowe zajęcie mienia ruchomego pojawiło się w polskiej procedurze karnej w 1958 r. . Prawo do tymczasowego zajęcia uzyskały wówczas organy kontroli i rewizji finansowej. Z kolei w ustawie z 1959 r. uprawnienia te uzyskała Milicja Obywatelska. Podobne rozwiązanie przewidziane zostało także w Kodeksie postępowania karnego z 1969 r. . W myśl art. 253 § 1 k.p.k. z 1969 r. tymczasowe zajęcie mogło nastąpić w razie popełnienia przez osobę podejrzaną przestępstwa przeciwko mieniu, jeżeli zachodziła obawa usunięcia ruchomości, na których zajęcie miało być wykonywane. Prócz Milicji na podstawie art. 254k.p.k...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX