Kmąk Krzysztof, Tymczasowe aresztowanie a przedłużenie terminu postępowania przygotowawczego

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/4/57-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tymczasowe aresztowanie a przedłużenie terminu postępowania przygotowawczego

Słowa kluczowe: prawo karne, środki zapobiegawcze, tymczasowe aresztowanie, śledztwo, dochodzenie, terminy

Z perspektywy praw i wolności oskarżonego tymczasowe aresztowanie niewątpliwie stanowi najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy funkcjonujący w polskim procesie karnym. Dostrzegł to sam ustrojodawca, dekretując w art. 41 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , iż stosowanie tymczasowego aresztowania należy do kompetencji sądu, co powtarza art. 250 § 1 Kodeksu postępowania karnego . Wyrazem traktowania tymczasowego aresztowania jako środka ultima ratio jest art. 257 § 1 k.p.k., zgodnie z którym tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. Ponadto ustawodawca stworzył katalog przesłanek negatywnych izolacyjnego środka zapobiegawczego (art. 259 § 1–3 k.p.k.). Dodać należy, że przesłanki pozytywne (tzw. przesłanka ogólna w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez oskarżonego – art. 249 § 1k.p.k., a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX