Kopińska Grażyna, Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw

Artykuły
Opublikowano: KRS 2015/2/5-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw

1.Powody przeprowadzenia badania

Jednym z podstawowych czynników pozwalających realizować ideę państwa prawa i dobrego rządzenia jest wysoka jakość stanowionego prawa. Na jakość procesu legislacyjnego wpływa wiele różnych zjawisk i uwarunkowań. Są wśród nich na pewno tradycja i kultura prawna czy system polityczny państwa. Jedną z niezbywalnych cech tego procesu, coraz powszechniej akceptowaną w krajach demokratycznych, jest jego przejrzystość i partycypacyjność. Przejrzystość można zapewnić przez ustanowienie i przestrzeganie jasnych procedur, upublicznienie wszystkich dokumentów czy ujawnienie osób podejmujących poszczególne decyzje w trakcie pracy nad projektem aktu prawnego, partycypacyjność oznacza zaś włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji. W procesie stanowienia prawa oznacza to możliwość udziału wszystkich zainteresowanych na każdym etapie tworzenia aktu prawnego. Przy czym nie chodzi o proste zasięganie opinii, ale o możliwość uczestniczenia w dialogu między rządzącymi i rządzonymi.

W latach 90. XX...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX