Garlicki Leszek, Trybunał Strasburski a kryzys polskiego sądownictwa. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2020 r., Ástráđsson przeciwko Islandii

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/4/5-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Trybunał Strasburski a kryzys polskiego sądownictwa. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2020 r., Ástráđsson przeciwko Islandii

Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Praw Człowieka, sądownictwo w Polsce, powoływanie sędziów, kryzys konstytucyjny

1.Wprowadzenie: kryzys i sądy

Kryzys polskiego wymiaru sprawiedliwości, wynikający z dążeń władz politycznych do zawłaszczenia władzy sądowniczej, przybrał już wymiar całościowy i poważnie zaawansowany. Co więcej, zarysowuje się także w innych krajach naszego regionu. Budzi to różnego rodzaju reakcje w skali Europy. W wymiarze politycznym znajduje wyraz w różnego rodzaju deklaracjach i rezolucjach Rady Europy oraz politycznych organów Unii Europejskiej. Wszczęta wobec Polski została procedura z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (znajduje się jednak na bardzo wstępnym etapie), pojawiają się obecnie kontrowersje nad rozporządzeniem unijnym w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości.

W wymiarze jurysdykcyjnym reakcje te przybrały bardziej zdefiniowany charakter, zwłaszcza gdy chodzi o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W ciągu ostatnich dwóch lat wydał on szereg rozstrzygnięć bezpośrednio...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX