Stefanicki Robert, Transakcje handlowe, w których dłużnikiem jest organ publiczny. Niektóre problemy ochrony wierzycieli

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/7-8/175-186
Autor:
Rodzaj: artykuł

Transakcje handlowe, w których dłużnikiem jest organ publiczny. Niektóre problemy ochrony wierzycieli

Streszczenie

Materiał dotyczy dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i na jej podstawie wydanych przepisów krajowych w kontekście przekraczania terminów płatności wynoszących 30 i 60 dni przez całe kategorie organów publicznych. Problemem jest to, że nie dotyczy to pojedynczych transakcji handlowych, lecz przeciętnych terminów. Powstaje też pytanie, czy wykazane zostało w związku z podniesionym zagadnieniem stałe i systematyczne naruszanie art. 4 dyrektywy, z uwzględnieniem jednak, że każde z państw członkowskich suwerennie reguluje zakreśloną sferę wymogów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX