Chlebny Jacek, Chróścielewski Wojciech, Test niezawisłości i bezstronności sędziego – forma przeciwdziałania kryzysowi w sądownictwie administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2024/6/3-23
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Test niezawisłości i bezstronności sędziego – forma przeciwdziałania kryzysowi w sądownictwie administracyjnym

1. Prawo do sądu w europejskiej przestrzeni prawnej gwarantują art. 47 akapit drugi zdanie pierwsze Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności . Standard ochrony praw gwarantowanych w KPP w porównaniu do standardu wyznaczonego w EKPC może być wyższy, ale nigdy niższy (art. 52 ust. 3 KPP) . W sprawach dotyczących prawa do niezależnego i bezstronnego sądu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS lub Trybunał) dokonując wykładni art. 47 ak. 2 KPP stwierdził, że należy zapewnić poziom ochrony nie niższy niż przewidziany w art. 6 EKPC . Organizacja systemu sądownictwa nie należy do władzy wykonawczej, ale do działającej w granicach przyznanych kompetencji władzy ustawodawczej. Zagwarantowanie prawa do sądu „ustanowionego ustawą” zgodnie z orzecznictwem TS obejmują w związku z tym ocenę procedury mianowania sędziów, która jest dokonywana w nawiązaniu do orzecznictwa EKPC. Wyrażenie „ustanowiony ustawą”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX