Terminy quasi-zawite do dochodzenia roszczeń pracowniczych w świetle zmian Kodeksu pracy - OpenLEX

Szewczyk Helena, Terminy quasi-zawite do dochodzenia roszczeń pracowniczych w świetle zmian Kodeksu pracy

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/2/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Terminy quasi-zawite do dochodzenia roszczeń pracowniczych w świetle zmian Kodeksu pracy

Słowa kluczowe: pracownik, Kodeks pracy, roszczenia pracownicze, termin quasi-zawity, termin zawity

1.Uwagi wprowadzające

Upływ czasu wywiera ujemne skutki dla pracowników niekorzystających z przysługujących im roszczeń w okresach wskazanych ustawą . Pojęcie „dawność” wiąże się z ponoszeniem przez osoby uprawnione negatywnych konsekwencji niewykonywania prawa w określonym terminie. W ramach pojęcia tzw. dawności występują dwie instytucje – przedawnienie roszczeń i tzw. prekluzja (terminy zawite i quasi-zawite). Istotą prekluzji jest to, że z upływem terminu wyznaczonego do realizacji roszczenia lub wykonania prawa podmiotowego (uprawnienia) roszczenie (żądanie) to lub prawo (uprawnienie) wygasa (prekluzja), tj. przestaje istnieć w sensie prawnym . Upływ terminu zawitego uwzględniany jest przez sąd z urzędu także wtedy, gdy strona przeciwna zrzeka się korzystania z prekluzji.

Tematyka terminów zawitych i quasi-zawitych rodzi od wielu już lat problemy interpretacyjne i jest przedmiotem licznych sporów w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX