Szczęśniak Paweł, Temporalny aspekt dokonywania korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/2/53-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Temporalny aspekt dokonywania korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych

Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę długości terminu upoważniającego do dokonania korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych, występującej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Powodem podjęcia badań były zmiany legislacyjne, jakie wprowadzono na skutek dekoniunktury gospodarczej wywołanej pandemią Covid-19. Zmiany te polegały na skróceniu terminu uznania wierzytelności za nieuregulowaną.

Opracowanie ma na celu udowodnienie tezy, że termin uznania wierzytelności za nieuregulowaną przyjęty w ustawach normujących opodatkowanie dochodu ma charakter dysfunkcyjny. W związku z tym w pracy porównano termin uznania wierzytelności za nieuregulowaną z przesłankami umożliwiającymi stwierdzenie stanu niewypłacalności dłużnika. Analiza przepisów przywołanych ustaw o podatkach dochodowych została więc odniesiona do przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Umożliwiło to ocenę spójności porządku prawnego w zakresie skutków opóźnień w regulowaniu świadczeń pieniężnych i sformułowanie postulatów de lege lata oraz de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX