Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Szkolenia okresowe

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku zaopatrzeniowca i magazyniera musi odbywać szkolenia okresowe co trzy lata dla stanowiska robotniczego i drugie co pięć lat dla pracowników administracyjno-biurowych?

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych winny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach wymagających prac szczególnie niebezpiecznych nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast w zakresie pracowników administracyjno-biurowych, jeśli nie mamy do czynienia z wyłączeniem wynikającym z dyspozycji art. 2373 § 22 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p. – szkolenia okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na sześć lat. Biorąc pod uwagę załącznik nr 1do rozporządzenia z 27.07.2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099) – dalej r.s.b.h.p. – który wskazuje ramowe programy szkolenia oraz ich zakres, niewątpliwie na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację