Haberko Joanna, Sytuacja małoletniego uczestnika eksperymentu medycznego. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/11/28-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sytuacja małoletniego uczestnika eksperymentu medycznego. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1. Uwagi wstępne. Problematyka poddawania dzieci eksperymentom medycznym stanowi od lat przedmiot dyskusji zarówno w kontekście prawnym, jak i medycznym. Prawna dopuszczalność prowadzenia eksperymentów na ludziach, w tym także na dzieciach, określona została na poziomie międzynarodowym i krajowym – zarówno konstytucyjnym, jak i ustawowym . Wiąże się ona nie tylko z określeniem zakresu dopuszczalnych działań w stosunku do osoby uczestnika eksperymentu, ale i z określeniem zasad podejmowania decyzji i zakreśleniem granic ryzyka nowatorstwa, które związane jest z tego rodzaju postępowaniem medycznym. Zagadnienie to wpisuje się w reżim ochrony interesu osób słabszych, niezdolnych do samodzielnego podjęcia decyzji i wyrażenia woli. Zarówno w przypadku małoletniego, jak i innych osób niezdolnych do samodzielnego wyrażenia zdania co do udziału w eksperymencie medycznym poszanowanie ich dóbr osobistych, zwłaszcza zaś samostanowienia, wpisuje się w prawnomiędzynarodową ideę szacunku dla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX