Cichorska Monika, Substytucja jako dalsze pełnomocnictwo procesowe

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/11-12/84-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Substytucja jako dalsze pełnomocnictwo procesowe

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo procesowe, substytucja, udzielenie dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik, ograniczenia substytucji, wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego

1.Uwagi wstępne

Na gruncie prawa cywilnego przyjęto zasadę, że to do podmiotu prawa należy decyzja, kto w imieniu tego podmiotu dokona czynności z bezpośrednim skutkiem w jego sferze prawnej . W Kodeksie postępowania cywilnego reguła ta znajduje odzwierciedlenie w treści art. 86 k.p.c., zgodnie z którym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników . W praktyce obrotu strony często korzystają z instytucji pełnomocnictwa procesowego, przyznając wybranemu przez siebie, obdarzonemu zaufaniem pełnomocnikowi prawo reprezentowania ich interesów w toczącej się sprawie sądowej. Prawo to obejmuje zazwyczaj uprawnienie udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego (tzw. substytucji), na skutek którego stronę może reprezentować, obok pierwotnie wybranego przez stronę pełnomocnika,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX