Radajewski Mateusz, Stwierdzenie uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/11-12/57-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stwierdzenie uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego

Słowa kluczowe: prezes sądu, zwrócenie uwagi, sprawność, nadzór administracyjny, sąd dyscyplinarny

1.Wstęp

Zgodnie z art. 37 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w przypadku, gdy prezes sądu stwierdzi uchybienie w zakresie sprawności postępowania sądowego, może zwrócić na nie uwagę sędziemu na piśmie oraz zażądać usunięcia skutków tego uchybienia. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w art. 15 § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz art. 22 § 3 i art. 35 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych . Instrument ten nie doczekał się jak do tej pory pogłębionej analizy w nauce prawa, a refleksje nad nim podejmowane były głównie przy okazji komentowania przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych . Wydaje się więc zasadne uzupełnienie tej luki, tym bardziej, że szczegółowe kwestie dotyczące wytyku, o którym mowa, budzić mogą pewne wątpliwości w praktyce.

2.Charakter prawny stwierdzenia uchybienia

Przed przystąpieniem do szczegółowych analiz dotyczących środka prawnego opisanego w art. 37 § 4p.u.s.p....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX