Adamski Andrzej, Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/2/30-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy

Obowiązek rejestracji dzienników i czasopism wynika wprost z art. 20 ustawy z 26 I 1984 - Prawo prasowe (dalej: p.p.). Zgodnie z tym przepisem, wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga zarejestrowania go w sądzie okręgowym, właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Wniosek o rejestrację powinien zawierać: tytuł pisma, siedzibę i dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres oraz częstotliwość ukazywania się pisma. Odmowa rejestracji jest możliwa tylko w dwóch przypadkach: jeśli proponowany tytuł narusza prawa do ochrony nazwy już istniejącego tytułu prasowego oraz jeśli wniosek nie zawiera wszystkich potrzebnych danych. Jeśli po 30 dniach od złożenia wniosku sąd nie wyda decyzji, wydawca może mimo to rozpocząć wydawanie swego pisma.

Obecny system w dziedzinie wydawania prasy nie jest więc systemem koncesyjnym, a rejestracyjnym. Rejestracja nie jest równoważna z udzieleniem koncesji, która jest wymagana w wypadku stacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX