Fogel Anna, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/9/15-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego

W artykule autorka dokonuje analizy i oceny skuteczności strategicznej oceny oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego. Obejmuje to problematykę prognozy oddziaływania na środowisko, jak również procedurę współdziałania właściwych organów oraz udział społeczeństwa. Jak wskazuje autorka, przesłanką uznania, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona prawidłowo, jest nie tylko samo spełnienie formalnych wymogów, a więc przeprowadzenie przewidzianych ustawowo czynności, lecz również zapewnienie wymaganej zawartości, stopnia szczegółowości informacji i adekwatności prognozy oddziaływania na środowisko do ocenianego dokumentu. Niezgodność z prawem w tym zakresie może prowadzić do stwierdzenia nieważności studium uwarunkowań lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX