Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/5/69-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Statut związku zawodowego jako źródło prawa pracy

1. Uwagi wstępne. Statut jest bez wątpienia najważniejszym aktem wewnętrznym związku zawodowego. O jego roli w funkcjonowaniu każdej osoby prawnej przesądza w szczególności art. 35 i art. 38 k.c. Rangę i znaczenie tego aktu dla związku zawodowego szczegółowo określa ustawa o związkach zawodowych (dalej: u.z.z.) .

Ze względu na swoją funkcję statut związku zawodowego może być przedmiotem analiz dokonywanych z różnych punktów widzenia, a jednym z nich jest próba oceny tego aktu jako źródła norm prawa pracy. Warto zauważyć, że w dotychczasowym piśmiennictwie problem ten nie był właściwie poruszany . W konsekwencji przedstawione uwagi będą poświęcone przede wszystkim takim zagadnieniom, które są specyficzne właśnie dla statutu związku zawodowego. Takie podejście skutkuje tym, że w szczególności analizie poddana zostanie treść statutu związku zawodowego, a dokładniej to, w jakim zakresie ustawodawca dopuszcza (bezpośrednio lub pośrednio) wprowadzanie do tego aktu norm prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?