Fuchs Dariusz, Status ubezpieczonego według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 - wnioski de lege ferenda dla prawodawcy polskiego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2012/5/24-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status ubezpieczonego według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 - wnioski de lege ferenda dla prawodawcy polskiego

Ubezpieczenia gospodarcze doznają obecnie wielu przemian, szczególnie ze względu na rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych, w ramach których, odznaczając się swoistymi cechami, pełnią szczególnie doniosłą funkcję. Istotny jest także fakt, że wśród podmiotów, dla których pierwszorzędne znaczenie mają skutki zawartej umowy ubezpieczenia, występuje powszechnie ubezpieczony, na którego rachunek jest zawierana umowa (zob. art. 808 kodeksu cywilnego ). Przynajmniej taka zasada obowiązuje w państwach stosujących reguły gospodarki wolnorynkowej. Widoczny jednak i powyżej podkreślony brak jednorodności norm regulujących problematykę ubezpieczeń gospodarczych odnosi się nie tylko do zakresu prawa wewnętrznego, lecz także, co szczególnie ważne dla praktyki, do sfery regulacji międzynarodowej, gdzie prawo prywatne zarówno jednolite, jak i kolizyjne określa skutki zawieranych umów ubezpieczenia, obok norm poświęconych nadzorowi i kontroli działalności ubezpieczeniowej lub gospodarce finansowej zakładów ubezpieczeń, co niewątpliwie ma wpływ na swobodę kontraktową stron umowy, i to zarówno w znaczeniu materialnoprawnym, jak i kolizyjnoprawnym . Taka niejednolitość regulacji z oczywistych powodów ma też wpływ na zróżnicowanie sytuacji prawnej poszczególnych podmiotów stosunku ubezpieczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX