Jakubowski Aleksander, Status prawny studentów i doktorantów w relacjach ze szkołą wyższą

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/11/57-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny studentów i doktorantów w relacjach ze szkołą wyższą

1.

Temat niniejszego opracowania ma istotne znaczenie zarówno dla praktyki funkcjonowania szkół wyższych, jak i dla judykatury. Dotyczy bowiem materii wciąż niewykrystalizowanej, wywołującej rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, a związanej z ochroną jednego z najważniejszych konstytucyjnych praw podmiotowych – prawa do nauki. Łączy się również z problematyką stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w zakładach administracyjnych, do których zalicza się uczelnie.

Zagadnienie ujęte w tytule wymaga ponownej analizy w związku z nie zawsze dostrzeganymi zmianami prawnymi ostatniej dekady. Jedną z nich była nowelizacja art. 161 ustawy z 12 IX 1990 o szkolnictwie wyższym – od 1 IX 2001 enumeratywne wyliczenie aktów, do których stosowano k.p.a. i na które przysługiwała skarga do sądu administracyjnego, zastąpiono klauzulą generalną . Następna zmiana dotyczyła unormowania spraw szkolnictwa wyższego w ustawie z 27 VII 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: p.s.w.) po 1...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX