Status prawny rady sołeckiej w przeprowadzonych badaniach własnych - OpenLEX

Stych Marek, Status prawny rady sołeckiej w przeprowadzonych badaniach własnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/6/91-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny rady sołeckiej w przeprowadzonych badaniach własnych

I.Wstęp

Artykuł podejmuje próbę określenia charakteru prawnego rady sołeckiej - na podstawie przeprowadzonych badań własnych. W szczególności obejmuje rozstrzygnięcie problemu, czy rada sołecka jest organem, czy też może aparatem pomocniczym sołtysa. Jest ona tworzona obligatoryjnie w jednostkach pomocniczych, nazwanych przez ustawę sołectwami. Współcześnie sołectwo może zostać utworzone zarówno na obszarach wiejskich, dla których jest charakterystyczne, jak i na obszarach miejskich. Zwrócić należy uwagę, że sama ustawa o samorządzie gminnym określa w sposób dość ogólny zadania stojące przed radą poprzez użycie zwrotu „wspomaga sołtysa”. Artykuł stara się odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jaki jest status prawny rady sołeckiej?

2. W jaki sposób statuty regulują liczbę członków rady sołeckiej oraz jej strukturę wewnętrzną?

3. Jakie zadania są jej przypisywane w statutach?

4. Jak kształtowane są relacje z dwoma organami sołectwa: zebraniem wiejskim oraz sołtysem?

Badania własne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX