Skwarcow Marek, Status prawny Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz test bezstronności sędziego – uwagi do ustawy z 9.06.2022 r.

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/1/66-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz test bezstronności sędziego – uwagi do ustawy z 9.06.2022 r.

Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy, Izba Dyscyplinarna, Izba Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowa Rada Sądownictwa, sędziowie sądów powszechnych, postępowanie dyscyplinarne, przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej

1.Wprowadzenie

Ustawa z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu wielu instytucji wymiaru sprawiedliwości. W interesującym autora polu rozważań dotyczą one przede wszystkim likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – jako sądu dyscyplinarnego, orzekającego w szczególności w sprawach sędziów i powołania w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej, wprowadzeniu do systemu prawa instytucji badania niezawisłości i bezstronności sędziego, nowego określenia właściwości miejscowej sądu dyscyplinarnego orzekającego w pierwszej instancji. Rozwiązaniom wprowadzonym w ustawie czerwcowej należy się przyjrzeć bliżej, opatrzyć je komentarzem, spoglądając zarówno na zmiany w ustawach: Prawo o ustroju sądów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX