Marszałek Marcin, Sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórcę w odnawialnym źródle działającego bez koncesji - konkretyzacja obowiązku koncesyjnego nabywcy a model starannego działania w zakresie prawa handlowego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/2/65-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórcę w odnawialnym źródle działającego bez koncesji - konkretyzacja obowiązku koncesyjnego nabywcy a model starannego działania w zakresie prawa handlowego

Istota podjętych w niniejszym opracowaniu rozważań ukierunkowana została na ocenę zgodności z prawem zachowania przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną , które nabywa energię elektryczną od wytwórcy działającego bez koncesji, w kontekście obowiązku koncesyjnego kontraktowania w zasadzie tylko z wytwórcami posiadającymi koncesję.

Wykonalność obowiązku zbiega się z niejasną regulacją prawną co do koncesjonowania uruchamianych jednostek wytwórczych , opartych na odnawialnych źródłach energii, brakiem kompetencji kontrolnych koncesjonariusza w obszarze prawa publicznego wobec wytwórcy oraz brakiem normatywnie ustalonych dyrektyw kształtowania stosunków umownych z wytwórcą. Stwarza to ryzyko dyskrecjonalnej władzy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postawieniu przedsiębiorstwu obrotu zarzutu naruszenia koncesji i w konsekwencji może być źródłem odpowiedzialności koncesjonariusza za tzw. delikt administracyjny.

Podjęte rozważania koncentrują się na próbie ustalenia zakresu obowiązku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX