Artykuły
Opublikowano: PS 2017/5/101-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spory wynikające z niezasadnego skorzystania przez inwestora z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy o roboty budowlane - wybrane zagadnienia

1.Wstęp

Celem artykułu jest omówienie problematyki dochodzenia przez wykonawcę roszczeń wynikłych z niezasadnego skorzystania przez inwestora z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Problem ten jest istotny, gdyż w związku z szerokim posługiwaniem się tymi instrumentami nierzadko dochodzi do sporów, w które mogą być zaangażowane różne podmioty: wykonawca, inwestor, podmiot który wystawił gwarancję. W niniejszym tekście tematyka ta przedstawiona zostanie z pozycji wykonawcy, który uważa, że skorzystanie przez inwestora z gwarancji było bezpodstawne.

2.Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie należytej realizacji przez wykonawcę umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa bankowego gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?