Hryniewicz-Lach Elżbieta, Społeczna potrzeba karania w ujęciu interdyscyplinarnym (zarys zagadnienia)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/3/68-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Społeczna potrzeba karania w ujęciu interdyscyplinarnym (zarys zagadnienia)

1. Wprowadzenie. Za jedną z podstawowych funkcji, jakie realizuje prawo karne za pomocą swoich instrumentów, uważa się funkcję sprawiedliwościową, utożsamianą zwykle z kształtowaniem lub zaspokajaniem społecznego poczucia sprawiedliwości . Przedstawiciele nauki prawa karnego zasadniczo zgodni są co do tego, że sąd, orzekając sankcję za przestępstwo, powinien uwzględniać jej społeczny odbiór . Jednocześnie dostrzegają jednak, że odwoływanie się do społecznego poczucia sprawiedliwości i związanej z nim społecznej potrzeby karania wiąże się z niebezpieczeństwem nadużycia reakcji karnej w sposób populistyczny, kiedy to rzetelna analiza dotycząca tej potrzeby zastępowana jest jednostkowym przekonaniem o społecznych oczekiwaniach dotyczących tej reakcji lub odwołaniem do obrazu przestępczości przedstawianego w środkach masowego przekazu . Choć do społecznego poczucia sprawiedliwości nawiązał wprost ustawodawca, kształtując dyrektywy wymiaru kary (w art. 53 § 2k.k.), przedstawiciele nauki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX