Wiak Joanna, Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/6/5-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuł obejmuje analizę warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia w sytuacji ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców łącznie. Ze względu na wysokie wymagania stawiane przez zamawiających instytucja wspólnej realizacji zamówienia publicznego znajduje szerokie zastosowanie. Jednocześnie pojawia się wiele problemów związanych z jej wykorzystaniem. Podjęte rozważania koncentrują się na konieczności spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu przez jednego, wszystkich lub niektórych wykonawców oraz związanej z tym dopuszczalności ich łączenia lub sumowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX