Artykuły
Opublikowano: PS 2019/9/77-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Śmierć pozwanego przed doręczeniem odpisu pozwu

Słowa kluczowe: wytoczenie powództwa, wszczęcie procesu, śmierć, doręczenie pozwu, zawieszenie postępowania

1. Ze względu na konieczność występowania w procesie dwóch stron: powoda i pozwanego , brak jednej z nich uniemożliwia przeprowadzenie ważnego postępowania . W wypadku śmierci którejkolwiek ze stron nie dochodzi jednak do automatycznego zakończenia procesu . Śmierć osoby fizycznej jest bowiem zdarzeniem prawnym, które – w świetle prawa materialnego – może spowodować przejście prawa, obowiązku lub stosunku prawnego na inną osobę. Zdarzenie takie, obejmujące swym zakresem przedmiot sporu, może stanowić determinantę dla toku procesu cywilnego .

Śmierć strony może wystąpić na różnych etapach postępowania. W literaturze przedmiotu spore kontrowersje wzbudził problem śmierci pozwanego po wytoczeniu przeciwko niemu powództwa, lecz przed doręczeniem mu odpisu pozwu. Według jednego stanowiska, w takiej sytuacji należy poinformować powoda o niemożności doręczenia pozwu pozwanemu,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację