Lasiński-Sulecki Krzysztof, Sławińska-Choryło Teresa, SLIM VAT po raz trzeci. Analiza zmian w VAT – prawo do odliczenia, transakcje wewnątrzunijne oraz e-commerce

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/10/15-20
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

SLIM VAT po raz trzeci. Analiza zmian w VAT – prawo do odliczenia, transakcje wewnątrzunijne oraz e-commerce

Na początku 2022 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje na temat kolejnych zmian w podatku od towarów i usług. Po ich przeprowadzeniu, w dniu 4.08.2022 r., został upubliczniony projekt ustawy. Proponowane zmiany są niejednokrotnie istotne, a ich potencjalny zakres oddziaływania szeroki. Dlatego też zasadne jest poddanie ich analizie na tle obowiązującego stanu prawnego i dotychczasowej praktyki oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł dotyczy zmian wynikających ze SLIM VAT 3 w zakresie prawa do odliczenia oraz transakcji wewnątrzunijnych. W kolejnym numerze zostaną omówione pozostałe propozycje zmian, także te niedotyczące ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX