Rogowska-Rajda Beata, SLIM VAT 3 - w kierunku ujednolicenia procedur WIS i WIA

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/12/16-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

SLIM VAT 3 - w kierunku ujednolicenia procedur WIS i WIA

W poprzednich numerach „Przeglądu Podatkowego” omówiono zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3 . Niniejszy artykuł zamyka ten cykl i koncentruje się wyłącznie na zmianach zawartych w tym pakiecie, dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS) i wiążących informacji akcyzowych (WIA) . W polskim systemie podatkowym istnieją dwie instytucje klasyfikacyjne o charakterze podatkowym: WIS i WIA. Pierwsza z nich dokonuje klasyfikacji towaru, usługi lub świadczenia kompleksowego według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU) oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – dla celów określenia stawki VAT oraz zastosowania innych niż stawka przepisów o VAT . Druga natomiast – co do zasady – dokonuje klasyfikacji wyrobów akcyzowych albo samochodu osobowego według CN dla celów zastosowania przepisów o podatku akcyzowym . Instytucje te powinny mieć bardzo zbliżony charakter, aczkolwiek w niektórych obszarach – z uwagi na specyfikę VAT i podatku akcyzowego – uzasadnione jest odmienne ich ukształtowanie. Jednakże zbyt duża odmienność (nieuzasadniona specyfiką danej instytucji) procedur występowania o wiążące informacje, różny zakres i czas ochrony przypisany tym informacjom, charakter związania daną informacją, odmienność procesu ich wygasania i możliwości wzruszania mogą stanowić dla przedsiębiorców biurokratyczną barierę. Brak możliwości dokonywania zmiany wiążących informacji – w określonych okolicznościach – może również zaburzyć konkurencyjność na rynku i być przyczyną nieuzasadnionego uprzywilejowania niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych (przykładowo w procedurach zamówień publicznych). Pakiet SLIM VAT 3 w części poświęconej wiążącym informacjom skupia się właśnie na ujednoliceniu regulacji dotyczących tych informacji oraz skonsolidowaniu kompetencji do obsługi wiążących informacji o charakterze podatkowym (WIS i WIA). W pakiecie zaproponowano też zmiany doprecyzowujące czy modyfikujące istniejące regulacje, których konieczność wprowadzenia została zidentyfikowana w dotychczasowej praktyce wydawania WIS i WIA. Wskazana modernizacja jest jak najbardziej uzasadniona po ponad siedmioletnim okresie obowiązywania WIA i blisko trzyletnim okresie obowiązywania instytucji WIS. Pakiet SLIM VAT 3 przewiduje wejście w życie tych zmian z dniem 1.04.2023 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX