Skutki procesowe nieobecności oskarżonego na rozprawie głównej. Wybrane zagadnienia - OpenLEX

Chojnacka-Kucharska Beata, Skutki procesowe nieobecności oskarżonego na rozprawie głównej. Wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/9/55-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skutki procesowe nieobecności oskarżonego na rozprawie głównej. Wybrane zagadnienia

1.
Stawiennictwo oskarżonego na wezwanie organu prowadzącego postępowanie karne

Artykuł 75 § 1 k.p.k. wskazuje na obowiązek, który ciąży na oskarżonym pozostającym na wolności, stawienia się na każde wezwanie organu procesowego. Przepis ten ma zastosowanie do postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego. Z obowiązkiem tym wiąże się obowiązek oskarżonego informowania organu procesowego o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. O powyższym obowiązku należy pouczyć oskarżonego przy pierwszym przesłuchaniu, co wynika z art. 300 k.p.k. Jeśli w sprawie nie jest prowadzone postępowanie przygotowawcze, to obowiązek poinformowania oskarżonego o tym obowiązku spoczywa na sądzie. Oczywiste jest, że brak tego pouczenia nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla oskarżonego (art. 16 k.p.k.) .

Wprawdzie ustawodawca posłużył się w art. 75 § 1 k.p.k. pojęciem miejsca zamieszkania, to jednak nie należy go interpretować w identyczny sposób, jak powinno się to czynić w prawie cywilnym, choć z pewnością nie w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX