Skreślenie z listy adwokatów osoby zajmującej stanowisko asystenta sędziego - OpenLEX

Bednarz Mikołaj, Skreślenie z listy adwokatów osoby zajmującej stanowisko asystenta sędziego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/4/93-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skreślenie z listy adwokatów osoby zajmującej stanowisko asystenta sędziego

1. Wstęp. Zagadnienie wpisu na listę adwokatów osób sprawujących funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości pozostaje przedmiotem ożywionej dyskusji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości może nabyć uprawnienie do wykonywania zawodu adwokata, a następnie pozostawać na liście adwokatów, ma istotne znaczenie dla należytego sprawowania przez adwokaturę jej ustawowych funkcji.

Artykuł 65 p.a. nie zakazuje wprost kandydatowi ubiegającemu się o wpis na listę adwokatów zajmowania stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości lub organach ścigania. Przepis ten przewiduje, że spełnienie czterech pozytywnych przesłanek, stanowiących kryteria naboru merytorycznego, przesądza o dopuszczalności wpisu. Są to: dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu, legitymowanie się pełnią praw publicznych i pełną zdolnością do czynności prawnych, ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra albo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?