Skoro jest tak dobrze, czemu jest tak źle? Finansowanie gospodarki odpadami przez gminy - wybrane zagadnienia - OpenLEX

Wójtowicz-Dawid Anna, Skoro jest tak dobrze, czemu jest tak źle? Finansowanie gospodarki odpadami przez gminy - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/11/46-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skoro jest tak dobrze, czemu jest tak źle? Finansowanie gospodarki odpadami przez gminy - wybrane zagadnienia

Ostatnie lata wskazują, że problemem w zakresie gospodarki odpadami jest wzrastająca z roku na rok ilość wytwarzanych odpadków, głównie odpadów komunalnych. Przedstawiciele poszczególnych gmin zwracają uwagę na ten problem, podkreślając, że ten wzrost niesie za sobą konieczność podnoszenia kosztów związanych z obsługą całego systemu. Tezą artykułu jest twierdzenie, że istniejący system prawny – normujący reguły ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nie motywuje mieszkańców gmin do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Obowiązujące reguły ustalania opłaty za gospodarowanie nimi demotywują mieszkańców i zniechęcają do działań proekologicznych w tym zakresie. Takie działanie ustawodawcy wydaje się stać w całkowitej sprzeczności z przyjętymi dokumentami strategicznymi, w których podkreśla się potrzebę minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Zagrożeniem dla istniejącego systemu gospodarki odpadami staje się w głównej mierze nie brak narzędzi związanych z podejmowanymi działaniami skierowanymi na odbiór i zgodne z przyjęta w przepisach hierarchią sposobów postępowania z odpadami, a systematyczny wzrost ilości wytwarzanych i odbieranych odpadów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX