Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - OpenLEX

Olszanowski Jan, Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2014/3/345-359
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

1.
Uwagi wprowadzające

Instytucja referendarza sądowego została utworzona na mocy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze . Od tego czasu zakres uprawnień referendarza sądowego ulegał istotnym zmianom. Niewątpliwie jednak można uznać, że zmiany te są wyrazem tendencji do poszerzania katalogu czynności, których może dokonywać referendarz sądowy, o czynności wcześniej zastrzeżone do wyłącznej kompetencji sądów . W literaturze słusznie podkreśla się, że celem zmian unormowań w omawianym zakresie jest usprawnienie postępowania cywilnego i odciążenie sądu od obowiązków, które nie polegają na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości . Dokonywane reformy procesu cywilnego w zakresie kompetencji referendarza sądowego mają zmierzać do niedopuszczenia do nadmiernego obciążenia sędziów, co z kolei wynika z nieustannego zwiększania kognicji sądów. Zmiany te mają pozwolić na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX