Skarga na kuratora sądowego oraz tryb jej rozpoznania - OpenLEX

Stasiak Krzysztof, Skarga na kuratora sądowego oraz tryb jej rozpoznania

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/35-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga na kuratora sądowego oraz tryb jej rozpoznania

Słowa kluczowe: skarga, kurator sądowy, postępowanie dyscyplinarne, tryb rozpatrywania skarg, odpowiedź na skargę

1.Wprowadzenie

Jedną z norm konstytucyjnych jest prawo do składania skarg do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej . Prawo to przysługuje każdemu, kto w ten sposób działa w interesie publicznym, własnym lub interesie innej osoby, za jej zgodą.

W literaturze podkreśla się, iż pojęcie „władzy publicznej” należy rozumieć bardzo szeroko. Obejmuje ono wszystkie formy i postaci organów władzy publicznej bez względu na charakter pełnionych funkcji (władza ustawodawcza, wykonawcza czy sądownicza) czy też właściwość terytorialną . W tym kontekście do organów władzy publicznej należy także zaliczyć służbę kuratorską składającą się z kuratorów zawodowych i kuratorów społecznych . Jest to tym bardziej oczywiste, iż kurator sądowy, zgodnie z art. 115 § 13 pkt 3 Kodeksu karnego ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX