Skarga na bezczynność organu rentowego - OpenLEX

Jaskuła Wojciech, Skarga na bezczynność organu rentowego

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/3/74-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga na bezczynność organu rentowego

Wprowadzenie

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zawiera istotne odmienności w stosunku do klasycznego postępowania administracyjnego, które ze względu na dyspozycję art. 180 k.p.a. wyprzedza procedurę administracyjną . Materia normatywna dotycząca ubezpieczeń społecznych nie zawiera jednak norm konkurencyjnych w stosunku do ogólnych zasad postępowania administracyjnego, a tym samym organy rentowe są obowiązane do ich przestrzegania. Jedną z tych zasad jest wyrażona w art. 12 k.p.a. zasada szybkości postępowania. Zdaniem doktryny z zasady tej wypływa dla organów administracji publicznej obowiązek prowadzenia postępowania w taki sposób, żeby nie można było zarzucić im zbędnej zwłoki, opieszałości w podejmowanych czynnościach postępowania . Naruszenie tej zasady daje ubezpieczonemu prawo do zaskarżenia organu rentowego przed sądem powszechnym .

Z punktu widzenia materii wyznaczonej tytułem opracowania istotne jest podkreślenie, że przez dyspozycję wskazanego ar...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX