Pawliczak Jakub, Skarga kasacyjna w sprawach o nakazanie powrotu dziecka na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/2/318-346
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga kasacyjna w sprawach o nakazanie powrotu dziecka na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.

Słowa kluczowe: skarga kasacyjna, Sąd Najwyższy, bezprawne uprowadzenie dziecka, konwencja haska z 1980 r., rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111, wstrzymanie wykonania orzeczenia

1.Wprowadzenie

Sprawy o nakazanie powrotu bezprawnie uprowadzanego lub zatrzymanego dziecka do państwa, w którym miało ono miejsce stałego pobytu, nie trafiają bardzo często na wokandy polskich sądów . Jednakże ze względu na ich międzynarodowy charakter, skomplikowane stany faktyczne oraz złożoną regulację prawną postępowania te cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko społecznym (w tym medialnym), lecz także naukowym. W ich toku wyłaniają się istotne zagadnienia prawne, z którymi mierzą się sądy krajowe najwyższych instancji , Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu . Na ogół największe trudności powoduje prawidłowa wykładnia i stosowanie sporządzonej 25.10.1980 r. w Hadze konwencji o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz uzupełniających ją...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX