Skarga karna w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego - OpenLEX

Klejnowska Monika, Skarga karna w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/1-2/112-136
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga karna w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Streszczenie

W artykule ukazano istotne dla modelu skargi karnej cechy w świetle nowelizacji k.p.k. z dnia 27 września 2013 r. oraz projektu rządowego wprowadzającego zmiany do tej noweli. Skoncentrowano się głównie na zmianach odnoszących się do aktu oskarżenia oraz środka odwoławczego. Zwrócono też uwagę na wprowadzany nowelą środek zaskarżenia, jakim jest sprzeciw od decyzji referendarza sądowego. Zmodyfikowane regulacje prawne utrzymują związek skargowości z kontradyktoryjnością i gwarancyjnością procesu karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX