Lach Daniel Eryk, Sędziowie a ubezpieczenia społeczne

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/9/7-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sędziowie a ubezpieczenia społeczne

1.Wprowadzenie

Zgodnie z art. 91 § 9 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne . Zwolnienie wynagrodzeń sędziowskich z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne miało służyć realizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. , gwarantującej nieusuwalność sędziów ze sprawowanych urzędów (art. 180 ust. 1 Konstytucji RP) i wprowadzającej instytucję stanu spoczynku sędziego po osiągnięciu ustawowo określonej granicy wiekowej albo wskutek choroby lub utraty sił uniemożliwiających mu dalsze sprawowane jego urzędu (art. 180 ust. 3 i 4 Konstytucji RP). Ponadto ustrojodawca przewidział także możliwość przeniesienia sędziego w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych (art. 180 ust. 5Konstytucji RP). Z tego też względu prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje, że sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX