Kappes Aleksander, Rzekoma ochrona wspólników mniejszościowych w prawie holdingowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/8/15-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rzekoma ochrona wspólników mniejszościowych w prawie holdingowym

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r. wprowadza nową w naszym prawie handlowym regulację prawa grup spółek (prawo holdingowe, prawo koncernowe) . To kolejne podejście do tej regulacji po projektach z 2010 r. Uchwalenie ustawy nastąpiło wbrew krytyce zdecydowanej większości przedstawicieli doktryny, której stanowisko znów zostało zignorowane, co niestety staje się już regułą. Autor dokonuje krytycznej oceny mechanizmu ochrony wspólników mniejszościowych w grupie spółek na podstawie art. 2113 Kodeksu spółek handlowych przed obniżeniem wartości należących do nich udziałów. Wskazuje na wąski zakres podmiotowy regulacji. Uważa, że mechanizm ochrony jest nieskuteczny i chroniący w istocie interes spółki dominującej. Przejawia się to m.in. w ograniczeniu indemnizacji wyłącznie do szkody powstałej w wyniku wykonania przez spółkę zależną tzw. wiążącego polecenia, pozostawiając poza zakresem obowiązku odszkodowawczego inne formy wywierania wpływu na spółkę zależną. Zakres ochrony ogranicza także wymaganie, by spółka dominująca w chwili wydania wiążącego polecenia dysponowała większością 75% głosów w zgromadzeniu spółki zależnej, mimo że do wydania wiążącego polecenia nie jest konieczna taka większość. Na krytykę zasługuje także ograniczenie zakresu odszkodowania wyłącznie do damnum emergens oraz wygaśnięcie roszczenia odszkodowawczego w sytuacji naprawienia szkody wyrządzonej spółce zależnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX